GBW(E)100548–小麦粉(面粉)中细交链孢菌酮酸和腾毒素标准物质

分类:
名称

小麦粉(面粉)中细交链孢菌酮酸和腾毒素标准物质

英文名称

/

中文名称

小麦粉(面粉)中细交链孢菌酮酸和腾毒素标准物质

CAS号

NA

品牌

国家标准物质

货号

GBW(E)100548

规格

1EA

储存温度

-20摄氏度/-70摄氏度保存

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

食品成分分析标准物质