GBW(E)100228–多维元素片中烟酰胺、维生素B2及10种无机元素成分标准物质

分类:
名称

多维元素片中烟酰胺、维生素B2及10种无机元素成分标准物质

英文名称

Vitamin B2, Nicotinic Acid and 10 Inorganic Elements in Infant Formula

中文名称

多维元素片中烟酰胺、维生素B2及10种无机元素成分标准物质

CAS号

NA

品牌

国家标准物质

货号

GBW(E)100228

规格

每瓶30片

储存温度

-20摄氏度/-70摄氏度保存

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

食品成分分析标准物质