GBW(E)090745–尿液碘成分分析标准物质

名称

尿液碘成分分析标准物质

英文名称

Urinary Iodine component analysis standard material

中文名称

尿液碘成分分析标准物质

CAS号

NA

品牌

国家标准物质

货号

GBW(E)090745

规格

西林瓶装;5支/盒

储存温度

-20摄氏度/-70摄氏度保存

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

临床化学分析与药品成分分析标准物质