GBW(E)090389–虎杖95乙醇提取物中虎杖苷成分分析标准物质

名称

虎杖95乙醇提取物中虎杖苷成分分析标准物质

英文名称

/

中文名称

虎杖95乙醇提取物中虎杖苷成分分析标准物质

CAS号

NA

品牌

国家标准物质

货号

GBW(E)090389

规格

/

储存温度

-20摄氏度/-70摄氏度保存

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

临床化学分析与药品成分分析标准物质