GBW10142–转基因水稻TT51-1基因组DNA标准物质–Certified Reference Materials for Genetically Modified Rice TT51-1 Genomic DNA

名称

转基因水稻TT51-1基因组DNA标准物质

英文名称

Certified Reference Materials for Genetically Modified Rice TT51-1 Genomic DNA

中文名称

转基因水稻TT51-1基因组DNA标准物质

CAS号

NA

品牌

国标

货号

GBW10142

规格

100 μL

储存温度

2-8℃

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

水稻系列