GBW10122–粉条粉丝中铝成分分析标准物质

分类:
名称

粉条粉丝中铝成分分析标准物质

英文名称

Al in Vermicelli

中文名称

粉条粉丝中铝成分分析标准物质

CAS号

NA

品牌

国家标准物质

货号

GBW10122

规格

10g/瓶,每套4瓶

储存温度

-20摄氏度/-70摄氏度保存

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

食品成分分析标准物质