ERM-BF438c–GENETICALLY MODIFIED VCO-Ø1981-5 MAIZE (nominal 0.1% GMO)–转基因VCO-Ø1981-5玉米(名义0.1%转基因)国际标准物质

名称

GENETICALLY MODIFIED VCO-Ø1981-5 MAIZE (nominal 0.1% GMO)

英文名称

GENETICALLY MODIFIED VCO-Ø1981-5 MAIZE (nominal 0.1% GMO)

中文名称

转基因VCO-Ø1981-5玉米(名义0.1%转基因)国际标准物质

CAS号

NA

品牌

欧洲标准局ERM

货号

ERM-BF438c

规格

1 g

储存温度

室温

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

转基因VCO-Ø1981-5玉米(名义0.1%转基因)