ERM-BF413gk–MON 810 MAIZE (level 3 – nominal 10 % GMO)–MON 810玉米(3级-名义10%转基因)国际标准物质

名称

MON 810 MAIZE (level 3 – nominal 10 % GMO)

英文名称

MON 810 MAIZE (level 3 – nominal 10 % GMO)

中文名称

MON 810玉米(3级-名义10%转基因)国际标准物质

CAS号

NA

品牌

欧洲标准局ERM

货号

ERM-BF413gk

规格

1 g

储存温度

室温

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

MON 810玉米(3级-名义10%转基因)