1724758–Zinc Stearate (200 mg) (Mixture of zinc stearate and zinc palmitate)

名称

Zinc Stearate (200 mg) (Mixture of zinc stearate and zinc palmitate)

英文名称

Zinc Stearate (200 mg) (Mixture of zinc stearate and zinc palmitate)

中文名称

硬脂酸锌(200mg)(硬脂酸锌和棕榈酸锌的混合物)

CAS号

NA

品牌

美国药典USP

货号

1724758

规格

200mg

储存温度

2-8摄氏度

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

Reference Standard