1724521–Zidovudine Related Compound B (25 mg) (3′-chloro-3′-deoxythymidine)–25526-94-7

名称

Zidovudine Related Compound B (25 mg) (3'-chloro-3'-deoxythymidine)

英文名称

Zidovudine Related Compound B (25 mg) (3'-chloro-3'-deoxythymidine)

中文名称

齐多夫定相关化合物B(25 mg)(3'-氯-3'-脱氧胸苷)

CAS号

25526-94-7

品牌

美国药典USP

货号

1724521

规格

25mg

储存温度

2-8摄氏度

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

Reference Standard