1699038–Tropicamide Related Compound C (25 mg) (3-hydroxy-2-phenylpropionic acid)–552-63-6

名称

Tropicamide Related Compound C (25 mg) (3-hydroxy-2-phenylpropionic acid)

英文名称

Tropicamide Related Compound C (25 mg) (3-hydroxy-2-phenylpropionic acid)

中文名称

热带酰胺相关化合物C(25 mg)(3-羟基-2-苯丙酸)

CAS号

552-63-6

品牌

美国药典USP

货号

1699038

规格

25mg

储存温度

2-8摄氏度

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

Reference Standard