1670218–Tolcapone Related Compound A (25 mg) (4′-methyl-3,4-dihydroxybenzophenone)

名称

Tolcapone Related Compound A (25 mg) (4'-methyl-3, 4-dihydroxybenzophenone)

英文名称

Tolcapone Related Compound A (25 mg) (4'-methyl-3, 4-dihydroxybenzophenone)

中文名称

托卡彭相关化合物A(25 mg)(4'-甲基-3, 4-二羟基二苯甲酮)

CAS号

NA

品牌

美国药典USP

货号

1670218

规格

25mg

储存温度

2-8摄氏度

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

Reference Standard