1604891–Rizatriptan Benzoate System Suitability Mixture (15 mg)

名称

Rizatriptan Benzoate System Suitability Mixture (15 mg)

英文名称

Rizatriptan Benzoate System Suitability Mixture (15 mg)

中文名称

苯甲酸利扎曲普坦系统适用性混合物(15mg);

CAS号

NA

品牌

美国药典USP

货号

1604891

规格

15mg

储存温度

2-8摄氏度

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

Reference Standard