1526030–Phenoxybenzamine Nitrile (50 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) (3-[Benzyl(1-phenoxypropan-2-yl)amino]propanenitrile)

名称

Phenoxybenzamine Nitrile (50 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) (3-[Benzyl(1-phenoxypropan-2-yl)amino]propanenitrile)

英文名称

Phenoxybenzamine Nitrile (50 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED) (3-[Benzyl(1-phenoxypropan-2-yl)amino]propanenitrile)

中文名称

苯氧基苯甲胺腈(50 mg)(需要冷装)(3-[苄基(1-苯氧基丙烷-2-基)氨基]丙腈)

CAS号

NA

品牌

美国药典USP

货号

1526030

规格

50mg

储存温度

2-8摄氏度

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

Reference Standard