1463949–Nisoldipine Related Compound C (30 mg) (Isobutyl (Z)-2-(2-nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate)

名称

Nisoldipine Related Compound C (30 mg) (Isobutyl (Z)-2-(2-nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate)

英文名称

Nisoldipine Related Compound C (30 mg) (Isobutyl (Z)-2-(2-nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate)

中文名称

尼索地平相关化合物C(30 mg)(异丁基(Z)-2-(2-硝基亚苄基)-3-氧代丁酸);

CAS号

NA

品牌

美国药典USP

货号

1463949

规格

30mg

储存温度

2-8摄氏度

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

Reference Standard