1445550–Monoclonal IgG System Suitability (2 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED)

名称

Monoclonal IgG System Suitability (2 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED)

英文名称

Monoclonal IgG System Suitability (2 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED)

中文名称

单克隆IgG系统适用性(2 mg)(需要冷装);

CAS号

NA

品牌

美国药典USP

货号

1445550

规格

2mg

储存温度

2-8摄氏度

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

Reference Standard