1379060–Mefloquine Related Compound A (20 mg) (threo-mefloquine)

名称

Mefloquine Related Compound A (20 mg) (threo-mefloquine)

英文名称

Mefloquine Related Compound A (20 mg) (threo-mefloquine)

中文名称

甲氟喹相关化合物A(20毫克)(苏氨酸甲氟喹)

CAS号

NA

品牌

美国药典USP

货号

1379060

规格

20mg

储存温度

2-8摄氏度

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

Reference Standard