1370611–Lovastatin Related Compound A (20 mg) (4,4a-Dihydrolovastatin)

名称

Lovastatin Related Compound A (20 mg) (4, 4a-Dihydrolovastatin)

英文名称

Lovastatin Related Compound A (20 mg) (4, 4a-Dihydrolovastatin)

中文名称

洛伐他汀相关化合物A(20mg)(4, 4a-二氢洛伐他汀)

CAS号

NA

品牌

美国药典USP

货号

1370611

规格

20mg

储存温度

2-8摄氏度

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

Reference Standard