1353000–Diluted Isosorbide Dinitrate (500 mg of 25% mixture with lactose)

名称

Diluted Isosorbide Dinitrate (500 mg of 25% mixture with lactose)

英文名称

Diluted Isosorbide Dinitrate (500 mg of 25% mixture with lactose)

中文名称

稀释的硝酸异山梨酯(500 mg 25%乳糖混合物)

CAS号

NA

品牌

美国药典USP

货号

1353000

规格

500mg

储存温度

2-8摄氏度

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

Reference Standard