1291548–Ginkgolic Acids (20 mg) (Mixture of ginkgolic acid C13:0, ginkgolic acid C15:1 and ginkgolic acid C17:1)

名称

Ginkgolic Acids (20 mg) (Mixture of ginkgolic acid C13:0, ginkgolic acid C15:1 and ginkgolic acid C17:1)

英文名称

Ginkgolic Acids (20 mg) (Mixture of ginkgolic acid C13:0, ginkgolic acid C15:1 and ginkgolic acid C17:1)

中文名称

银杏酸(20 mg)(银杏酸C13:0、银杏酸C15:1和银杏酸C17:1的混合物)

CAS号

NA

品牌

美国药典USP

货号

1291548

规格

20mg

储存温度

2-8摄氏度

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

Reference Standard