1269119–FAME Standard Mixture (100 mg) (A mixture of 25 Fatty Acid Methyl Esters)

名称

FAME Standard Mixture (100 mg) (A mixture of 25 Fatty Acid Methyl Esters)

英文名称

FAME Standard Mixture (100 mg) (A mixture of 25 Fatty Acid Methyl Esters)

中文名称

FAME标准混合物(100 mg)(25种脂肪酸甲酯的混合物)

CAS号

NA

品牌

美国药典USP

货号

1269119

规格

100mg

储存温度

2-8摄氏度

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

Reference Standard