1237752–Eprinomectin (300 mg) (A mixture of component B1a and component B1b) (COLD SHIPMENT REQUIRED)

名称

Eprinomectin (300 mg) (A mixture of component B1a and component B1b) (COLD SHIPMENT REQUIRED)

英文名称

Eprinomectin (300 mg) (A mixture of component B1a and component B1b) (COLD SHIPMENT REQUIRED)

中文名称

爱普利诺霉素(300 mg)(成分B1a和成分B1b的混合物)(需要冷装)

CAS号

NA

品牌

美国药典USP

货号

1237752

规格

300mg

储存温度

2-8摄氏度

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

Reference Standard