1065491–Beta Carotene System Suitability (200 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED)

名称

Beta Carotene System Suitability (200 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED)

英文名称

Beta Carotene System Suitability (200 mg) (COLD SHIPMENT REQUIRED)

中文名称

β-胡萝卜素系统适用性(200毫克)(需要冷装)

CAS号

NA

品牌

美国药典USP

货号

1065491

规格

200mg

储存温度

2-8摄氏度

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

Reference Standard