1031445–Amoxapine Related Compound D (50 mg) (2-Chlorodibenzo[b,f]-[1,4]-oxazepin-11-one)

名称

Amoxapine Related Compound D (50 mg) (2-Chlorodibenzo[b, f]-[1, 4]-oxazepin-11-one)

英文名称

Amoxapine Related Compound D (50 mg) (2-Chlorodibenzo[b, f]-[1, 4]-oxazepin-11-one)

中文名称

阿莫沙平相关化合物D(50 mg)(2-氯二苯并[b,f]-[1, 4]-恶氮杂平-11-酮)

CAS号

NA

品牌

美国药典USP

货号

1031445

规格

50mg

储存温度

2-8摄氏度

货期

部分现货,详情请询

用途

仅供实验室使用

备注

Reference Standard